Statusrapport Midsommar 2022

Glad Midsommar på er alla Jarlsbergsbor - här kommer en kort rapport från porjektet.

Styrelsen har nu godkänt förfrågningsunderlaget och vår konsult har skickat ut förfrågan till 9 leverntörer.

Svar skal var inne i början på augusti.

Därefter följer en traditionell upphandlingsprocess.


Jarlabergs Samfällighetsförening 

Janurban Modigh 

Styrelse ordförande.


Statusrapport juni 2022

Här kommer en statusrapport från Jarlabergs Samfällighetsförening projekt ”Ladding av El-fordon”.

Under första halvåret 2022 har styrelse arbetat vidare. När det gäller läget om vi som samfällighetsförening kan installera ”laddstolpar” eller ej (beroende på hur man skall tolka vår ”förtätning”) har varit ett spörsmål som skapat en del diskussion i styrelsen och som heller inte är helt glasklart. Några av bostadsrätts-föreningarna  har varit av den uppfattningen att vi först måste få en ny förrättning (som skulle ta några år att få fram) medan andra har varit av uppfattningen att det behöver vi inte eller i alla fall att vi kan fortsätta projektet då detta ju är en angelägen fråga för hela samhället och att det borde komma någon typ av lösning.

Efter en del diskussion så fattade vi ändå beslutet i februari/mars att vi skulle fortsätta arbetet i projektet med följande aktiviteter:

 1. Ta in en konsult för att hjälpa oss med nästa fas
 2. Säkerställa statusen på vår elinstallation i garagen. Klarar nuvarande installation laddstolpar utan nyinvestering eller kommer det att krävas stora investeringar.
 3. Ta fram ett underlag för upphandling
 4. Ta fram en kalkyl för investering, finansiering samt kostnad för att hyra en laddstolpe
 5. Följa utveckligen för samfälligheter och tolkning av förrättningarna.


Status juni 2022

 • Jarlabergs Samfällighetsförening har valt att anlita HSB konsult för att hjälpa oss 
 • Utvärdering av vår ”el” visar att för den första planerade installationen krävs ingen generell investering eller uppgradering av vår elförsörjning i garagen.
 • HSB håller just nu på med upphandlingsunderlaget och vi har lämnat synpunkter på underlaget.

Så arbetet går framåt sakta men säkert.

Men det är ju inte bara laddstolpar som står på agendan när det gäller våra garage. Vi håller oxå på att åtgärda avrinningen som varit ett problem i många år samt att vi tittar över säkerheten. När det gäller säkerheten så är det främst:

 1. Förbättra belysningen
 2. Ny kameraövervakning
 3. Regeler för in- och utpassering så att man inte släpper in obehöriga (fixa till några dörrar)

… så det var en kort (och lite försenad rapport). Skall försöka bättra mig och rapportera lite oftare.

Jarlabergs Samfällighetsförening 

Janurban Modigh 

Styrelse ordförande.

Information från Jarlabergs Samfällighetsförening styrelse angående projektet ”Laddning av Elfordon”

  Hej alla som bor i Jarlaberg och som går i tankar att införskaffa någon typ av elfordon.

  Som vi tidigare informerat om så lät Jarlabergs Samfällighetsförening under våren 2021 en konsult genomföra en utredning om laddning av elfordon i våra garage. Syfte var att få svara på frågorna kring hur samfällighetsföreningen skall uppfylla önskan från våra hyresgäster som vill kunna ladda sina elfordon.

  Utredningen levererades till midsommar 2021. Styrelsen behandlade därefter denna men sköt på åtgärder till efter stämman i september och därmed den ny styrelse.

  Under hösten 2021 har arbetet i styrelsen mycket handlat om hur vi ska gå vidare med projektet.

  Som säker flera av er hört (via media och den allmänna debatten) så är problematiken kring laddstolpar i samfällighetsföreningar och laddning av elfordon inte helt enkel, eller rättare sagd klarlagd när det gäller vad som en samfällighetsförening får göra.

  Orsaken till detta är att vad en samfällighetsförening förvaltar regleras genom en så kallad “förrättning” från Lantmäteriet. Förrättningen reglera det som delägarna måste vara med och betala. Det som inte finns angivet i en förrättning men som ändå genomförs kan en delägare vägra betala för. T ex det står i förrättningen att samfällighetsföreningen skall sköta om och förvalta hushållssopor via en sopsugsanläggning. Om då styrelse får för sig att man oxå skall hantera ”återvinning” av elektronik, wellpapp etcetera och vill investera i utrustning för detta, kan en delägare säga att detta inte står med i förrättnings så det är vi inte med och betalar för.

  Att ändra en förrättning hos Lantmäteriet är en omständlig och dyr process, t ex så är väntetiden nästan 2 år för att få sig en handläggare tilldelad.

I JSf:s nuvarande förrättning står det:

GA:31 Parkeringsanläggning

Anläggningsbeslut - Gemensamhetsanläggning omfattar:

 • Sicklaön 367:1 - Parkeringshus Diligensvägen med 428 bil- och 7 MC platser med tillhörande anordningar samt 18 utvändiga gästparkeringsplatser’
 • Sicklaön 368:3 - Parkeringshus Fyrspannsvägen med 286 bil- och 4 MC platser med tillhörande anordningar samt 37 utvändiga gästparkeringsplatser
 • Sicklaön 369:9 - Parkeringshus Landåvägen med 303 bil- och 4 MC platser med tillhörande anordningar samt 35 utvändiga gästparkeringsplatser
 • Sicklaön 369:5 - Parkering för handikappade, 4 platser
 • Sicklaön 14:1 - Jarlabergsvägen öster om Fyrspannsvägen 1 infart via väg till före detta Eneqvist. 25 gästparkeringsplatser.

Tolkningen som det råder olika uppfattningar om är vad innefattas av: ”tillhörande anordningar”.

  Vad jag vill säga med denna utläggning är att de här frågorna har stört vårt arbete i styrelsen och gjort att vi inte hunnit så långt som vi önskat. Några styrelseledamöter har här angivit avvikande uppfattning och hävdat att vi inte kan göra något i detta ärende förrän vi har en ny förrättning. Vilket alltså skulle betyda att vi inte skulle kunna jobba vidare utan avvakta i minst 2 år.

  Emellertid så har styrelsen med ett majoritetsbeslut nu beslutat att gå vidare med projektet och planen ser nu ut som följer:

 1. Vi har valt ut en konsult som ska hjälpa oss med ytterligare utredningar och arbete
 2. Vi ska så snabbt som bara är möjligt säkra upp vår el-anläggning mot Nacka Energi så att vi vet att anläggningen klarar av vad vi planerar eller om det krävs stora investeringar
 3. Vi ska ta fram ett upphandlingsunderlag för införande av ”laddstolpar” i våra garage samt genomföra en upphandling
 4. Vi ska ta fram en kalkyl på vad en installation av en anläggning kommer att innebära beträffande investeringar, avgifter och statliga subventioner.

  Tidsmässigt så hoppas vi att i augusti kunna ta ett beslut om installation eller ej. Förhoppningsvis så har då även problematiken kring om det krävs en ny förrättningen eller ej klarnat så att beslutet blir enklare att ta.

  Avslutningsvis så uppmanar jag alla att motionera till föreningsstämman i respektive bostadsrättsförening om att ni önskar att föreningen driver denna frågan i Samfällighetsföreningen. Det finns väl i vissa föreningar möjlighet att lämna in motioner fram till sista mars.

Vi kommer löpande att informera om hur projektet framskrider på vår hemsida.

Janurban Modigh

Ordförande

Jarlabergs Samfällighetsförening