Information från Jarlabergs Samfällighetsförening styrelse angående projektet ”Laddning av Elfordon”

  Hej alla som bor i Jarlaberg och som går i tankar att införskaffa någon typ av elfordon.

  Som vi tidigare informerat om så lät Jarlabergs Samfällighetsförening under våren 2021 en konsult genomföra en utredning om laddning av elfordon i våra garage. Syfte var att få svara på frågorna kring hur samfällighetsföreningen skall uppfylla önskan från våra hyresgäster som vill kunna ladda sina elfordon.

  Utredningen levererades till midsommar 2021. Styrelsen behandlade därefter denna men sköt på åtgärder till efter stämman i september och därmed den ny styrelse.

  Under hösten 2021 har arbetet i styrelsen mycket handlat om hur vi ska gå vidare med projektet.

  Som säker flera av er hört (via media och den allmänna debatten) så är problematiken kring laddstolpar i samfällighetsföreningar och laddning av elfordon inte helt enkel, eller rättare sagd klarlagd när det gäller vad som en samfällighetsförening får göra.

  Orsaken till detta är att vad en samfällighetsförening förvaltar regleras genom en så kallad “förrättning” från Lantmäteriet. Förrättningen reglera det som delägarna måste vara med och betala. Det som inte finns angivet i en förrättning men som ändå genomförs kan en delägare vägra betala för. T ex det står i förrättningen att samfällighetsföreningen skall sköta om och förvalta hushållssopor via en sopsugsanläggning. Om då styrelse får för sig att man oxå skall hantera ”återvinning” av elektronik, wellpapp etcetera och vill investera i utrustning för detta, kan en delägare säga att detta inte står med i förrättnings så det är vi inte med och betalar för.

  Att ändra en förrättning hos Lantmäteriet är en omständlig och dyr process, t ex så är väntetiden nästan 2 år för att få sig en handläggare tilldelad.

I JSf:s nuvarande förrättning står det:

GA:31 Parkeringsanläggning

Anläggningsbeslut - Gemensamhetsanläggning omfattar:

  • Sicklaön 367:1 - Parkeringshus Diligensvägen med 428 bil- och 7 MC platser med tillhörande anordningar samt 18 utvändiga gästparkeringsplatser’
  • Sicklaön 368:3 - Parkeringshus Fyrspannsvägen med 286 bil- och 4 MC platser med tillhörande anordningar samt 37 utvändiga gästparkeringsplatser
  • Sicklaön 369:9 - Parkeringshus Landåvägen med 303 bil- och 4 MC platser med tillhörande anordningar samt 35 utvändiga gästparkeringsplatser
  • Sicklaön 369:5 - Parkering för handikappade, 4 platser
  • Sicklaön 14:1 - Jarlabergsvägen öster om Fyrspannsvägen 1 infart via väg till före detta Eneqvist. 25 gästparkeringsplatser.

Tolkningen som det råder olika uppfattningar om är vad innefattas av: ”tillhörande anordningar”.

  Vad jag vill säga med denna utläggning är att de här frågorna har stört vårt arbete i styrelsen och gjort att vi inte hunnit så långt som vi önskat. Några styrelseledamöter har här angivit avvikande uppfattning och hävdat att vi inte kan göra något i detta ärende förrän vi har en ny förrättning. Vilket alltså skulle betyda att vi inte skulle kunna jobba vidare utan avvakta i minst 2 år.

  Emellertid så har styrelsen med ett majoritetsbeslut nu beslutat att gå vidare med projektet och planen ser nu ut som följer:

  1. Vi har valt ut en konsult som ska hjälpa oss med ytterligare utredningar och arbete
  2. Vi ska så snabbt som bara är möjligt säkra upp vår el-anläggning mot Nacka Energi så att vi vet att anläggningen klarar av vad vi planerar eller om det krävs stora investeringar
  3. Vi ska ta fram ett upphandlingsunderlag för införande av ”laddstolpar” i våra garage samt genomföra en upphandling
  4. Vi ska ta fram en kalkyl på vad en installation av en anläggning kommer att innebära beträffande investeringar, avgifter och statliga subventioner.

  Tidsmässigt så hoppas vi att i augusti kunna ta ett beslut om installation eller ej. Förhoppningsvis så har då även problematiken kring om det krävs en ny förrättningen eller ej klarnat så att beslutet blir enklare att ta.

  Avslutningsvis så uppmanar jag alla att motionera till föreningsstämman i respektive bostadsrättsförening om att ni önskar att föreningen driver denna frågan i Samfällighetsföreningen. Det finns väl i vissa föreningar möjlighet att lämna in motioner fram till sista mars.

Vi kommer löpande att informera om hur projektet framskrider på vår hemsida.

Janurban Modigh

Ordförande

Jarlabergs Samfällighetsförening

Laddstationer i våra garage

Samfälligheten undersöker möjligheterna till att införskaffa laddstolpar i garagen. En utredning har gjorts. Läs styrelsens kommentarer här.


Läs rapporten här: Utredning laddstationer Jarlaberg


På denna sida kan du göra en anmälan om att du vill ha en laddplats för din bil. Om du inte ser formuläret här på sidan så använder du länken till formuläret.

Länk till formuläret